Prevodilačka agencija - sudski tumači


Prevod pravnih i sudskih dokumenata

Sintagma sudski tumači pouzdano i u kratkom vremenskom roku prevode sve vrste pravnih i sudskih dokumenta kao što su: presude, ugovori, tužbe, zapisnici, rješenja, odluke, pravilnici, izvodi iz sudskog registra preduzeća, finansijski izvještaji, revizorski izvještaji, fakture. Tu je i prevod seritifikata, kao i svake vrste međunarodne dozvole i punomoćja.

Generic placeholder image

Prevod ličnih dokumenata

Izvodi iz matičnih knjiga; Uvjerenja o nekažnjavanju; Uvjerenja o prebivalištu; Potvrde o državljanstvu; Svjedočanstva; Diplome; Diplomski radovi; Prepis ocjena i nastavni plan; Biografije; Dozvole za boravak; Zahtjevi za dobijanje viza; Radne dozvole; Potvrde o stanju računa u banci; Lične karte; Vozačke dozvole; Pasoši; Medicinski nalazi.

Generic placeholder image

Napomena za klijente

Prevođenje dokumenata vršimo sa originala, ovjerene ili neovjerene kopije. Dokumente za prevođenje možete dostaviti lično u kancelariju ili putem pošte na našu adresu kao i elektronskim putem na info@sintagma-prevodi.org.

Preporuka klijentima je da se prije prevođenja dokumenata raspitaju na koji način dokument treba biti uvezan, samostalno ili sa kopijom originala. Da li je potrebna Apostil nadovjera i ako jeste da li ide na izvorni dokument ili na prevod?

Haški Apostil pečat je (nad)ovjera, odnosno legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Haški Apostil je uveden 5. oktobra 1961. godine Haškom konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Samim tim je sada dovoljno da se dokument ovjeri Apostil pečatom u zemlji u kojoj je izdat, umjesto da se za svaki dokument sprovodi postupak legalizacije kako je to bilo ranije.

Generic placeholder image